Tuesday, 30 October 2012

Kata Ganti Nama


1.Kata ganti nama ialah kata yang menggantikan kata nama manusia.
2.Kata ganti nama boleh dibahagikan kepada dua golongan, iaitu:
i.Kata ganti nama diri
ii.Kata ganti nama tunjuk
3.Kata ganti nama diri terbahagi kepada:
i.Kata ganti nama diri orang
ii.Kata ganti nama diri tanya
4.Kata ganti nama diri orang terbahagi kepada:
i.Kata ganti nama diri pertama
ii.Kata ganti nama diri kedua
iii.Kata ganti nama diri ketiga
5.Contoh:Kata ganti nama diri pertama : aku, saya, hamba, patik, beta, kami, kitadaku
Kata ganti nama diri kedua :  awak, engkau, anda, tuanku, kalian, kamu
Kata ganti nama diri ketiga :   dia, beliau, ia, baginda, mereka
6.Kata ganti nama tunjuk ialah kata yang digunkan untuk menunjukkan manusia, haiwan, benda dan tempat.
Contoh:  ini, itu
7.Kata ganti nama diri tanya ialah kata yang merujuk benda atau orang dalam bentuk tanya.
Contoh:  apa, siapa, manaTip

 Contoh Kesalahan Dalam Penggunaan Kata Ganti Nama:
1.   (a)  Banduan itu dikawal ketat oleh pihak penjara. Beliau terlibat
            
dalam banyak kejadian jenayah. (salah)
      (b). Banduan itu dikawal ketat oleh pihak penjara. Dia terlibat
            dalam banyak kejadian jenayah. (betul) 
              
Penjelasan :
Kata ganti nama diri perlu disesuaikan dengan kedudukan seseorang. Kata ganti nama beliau digunakan untuk orang yang dihormati.

2.   (a)  “Kalian-kalian mesti bekerjasama dari sekarang,” kata
              Tuk Ali
 kepada anak-anak buahnya. (salah)
       (b). “Kalian mesti bekerjasama dari sekarang,” kata Tuk Ali       kepada anak-anak buahnya.   (betul)

Penjelasan :Kata ganti nama diri bentuk jamak tidak perlu digandakan.

3.   (a)   Tompok sangat manja. Ia suka menggesel-geselkan bulunya
              
pada kaki  saya. (salah)
(b)  Tompok sangat manja. Tompok suka menggesel-geselkanbulunya pada kaki  saya. (betul)

Penjelasan :
Kata ganti nama diri tidak boleh digunakan untuk binatang dan benda.


No comments:

Post a Comment